IX. THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (Simple Future)

1. Khái niệm

Thì tương lai đơn trong tiếng Anh (Simple future tense) được dùng khi không có kế hoạch hay quyết định làm gì nào trước khi chúng ta nói. Chúng ta ra quyết định tự phát tại thời điểm nói.

2. Công thức thì tương lai đơn

 • Khẳng định: S + will/shall/ + V_inf + O
 • Phủ định: S + will/shall + not + V_inf + O
 • Nghi vấn: Will/shall + S + V_inf + O?

3. Cách dùng thì tương lai đơn

 • Diễn tả một dự đoán nhưng không có căn cứ.

Ex: I think It will rain.

 • Diễn tả một quyết định đột xuất ngay lúc nói.

Ex: I will bring coffee to you.

 • Diễn tả lời ngỏ ý, một lời hứa, đe dọa, đề nghị.

Ex: I will never speak to you again.

 • Dùng trong mệnh đề chính của câu điều kiện loại I.

Ex: If you don’t hurry, you will be late.

4. Dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn

Trong câu thường có:

 • Tomorrow: ngày mai
 • in + thời gian
 • Next week/ month/ year: tuần tới/tháng/năm
 • 10 years from now

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *