TỪ VỰNG CÁC BỘ PHẬN TRÊN CƠ THỂ NGƯỜI TRONG TIẾNG ANH

 Face /ˈfeɪs/: Khuôn mặt
 Mouth /maʊθ/: Miệng
 Chin /tʃɪn/: Cằm
 Neck /nek/: Cổ
 Shoulder /ˈʃəʊl.dəʳ/: Vai
 Arm /ɑːm/: Cánh tay
 Upper arm /ˈʌp.əʳ ɑːm/: Cánh tay phía trên
 Elbow /ˈel.bəʊ/: Khuỷu tay
 Forearm /ˈfɔː.rɑːm/: Cẳng tay
 Armpit /ˈɑːm.pɪt/: Nách
 Hand /hænd/: bàn tay
 Back /bæk/: Lưng
 Chest /tʃest/: Ngực
 Waist /weɪst/: Thắt lưng/ eo
 Abdomen /ˈæb.də.mən/: Bụng
 Buttocks /’bʌtəks/: Mông
 Hip /hɪp/: Hông
 Leg /leg/: Phần chân
 Thigh /θaɪ/: Bắp đùi
 Knee /niː/: Đầu gối
 Calf /kɑːf/: Bắp chân
 Foot /fʊt/: Bàn chân
 Head /hed/: Đầu
 Hair /heər/: Tóc
 Part /pɑːt/: Ngôi rẽ
 Forehead /ˈfɔːhed/: Trán
 Sideburns /ˈsaɪd.bɜːnz/: Tóc mai dài
 Ear /ɪər/: Tai
 Cheek /tʃiːk/: Má
 Nose /nəʊz/: Mũi
 Nostril /ˈnɒs.trəl/: Lỗ mũi
 Jaw /dʒɔː/: Hàm, quai hàm
 Beard /bɪəd/: Râu
 Mustache /mʊˈstɑːʃ/: Ria mép
 Tongue /tʌŋ/: Lưỡi
 Tooth /tuːθ/: Răng
 Lips /lɪps/: Môi
 Ankle /ˈæŋ.kļ/: Mắt cá chân
 Heel /hɪəl/: Gót chân
 Instep /ˈɪn.step/: Mu bàn chân
 Ball /bɔːl/: Xương khớp ngón chân
 Big toe /bɪg təʊ/: Ngón cái
 Toe /təʊ/: Ngón chân
 Little toe /ˈlɪt.ļ təʊ/: Ngón út
 Toenail /ˈtəʊ.neɪl/: Móng chân
 Wrist /rɪst/: Cổ tay
 Knuckle /ˈnʌk.ļ/: Khớp đốt ngón tay
 Fingernail /ˈfɪŋ.gə.neɪl/: Móng tay
 Thumb /θʌm/ – Ngón tay cái
 Index finger /ˈɪn.deks ˈfɪŋ.gəʳ/: Ngón trỏ
  Middle finger /ˈmɪd.ļˈ fɪŋ.gəʳ/: Ngón giữa
 Ring finger /rɪŋ ˈfɪŋ.gəʳ/: Ngón đeo nhẫn
 Little finger /ˈlɪt.ļ ˈfɪŋ.gəʳ/: Ngón út
 Palm /pɑːm/: Lòng bàn tay
 Brain /breɪn/: Não
 Spinal cord /ˈspaɪnl kɔːd/: Dây cột sống, tủy sống
 Throat /θrəʊt/: Họng, cuống họng
 Windpipe /ˈwɪnd.paɪp/: Khí quản
 Esophagus /ɪˈsɒf.ə.gəs/: Thực quản
 Muscle /ˈmʌs.ļ/: Bắp thịt, cơ
 Lung /lʌŋ/: Phổi
 Heart /hɑːt/: Tim
 Liver /ˈlɪv.əʳ/: Gan
 Stomach /ˈstʌm.ək/: Dạ dày
 Intestines /ɪnˈtes.tɪnz/: Ruột
 Vein /veɪn/: Tĩnh mạch
 Artery /ˈɑː.tər.i/: Động mạch
 Kidney /ˈkɪd.ni/: Cật
 Pancreas /ˈpæŋ.kri.əs/: Tụy, tuyến tụy
 Bladder /ˈblæd.əʳ/: Bàng quang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *