TỪ VỰNG VỀ NGHỀ NGHIỆP

Từ vựng về nghề nghiệp trong tiếng Anh về kinh doanh

 1. businessman /ˈbɪznəsmən/ doanh nhân
 2. salesperson /ˈseɪlzpɜːrsn/ người bán hàng
 3. secretary /ˈsekrəteri/ thư ký
 4. assistant /əˈsɪstənt/ trợ lý
 5. cashier /kæˈʃɪr/ thu ngân
 6. banker /ˈbæŋkər/ nhân viên ngân hàng
 7. accountant /əˈkaʊntənt/ kế toán
 8. auditor /ˈɔːdɪtər/ kiểm toán
 9. consultant /kənˈsʌltənt/ nhà tư vấn
 10. economist /ɪˈkɑːnəmɪst/ nhà kinh tế học
 11. mailman /ˈmeɪlmæn/ người đưa thư
 12. delivery man /dɪˈlɪvərimən/ người giao hàng

Từ vựng về nghề nghiệp trong tiếng Anh về thời trang

 1. tailor /ˈteɪlər/ thợ may
 2. model /ˈmɑːdl// người mẫu
 3. fashion designer /ˈfæʃn dɪzaɪnər/ thiết kế thời trang
 4. stylist /ˈstaɪlɪst/ nhà tạo mẫu
 5. hairdresser /ˈherdresər/ thợ làm tóc
 6. barber /ˈbɑːrbər/ thợ cắt tóc nam
 7. hairstylist /ˈherstaɪlɪst/ nhà tạo mẫu tóc
 8. makeup artist /ˈmeɪk ʌp ˈɑːrtɪst/ thợ trang điểm
 9. manicurist /ˈmænɪkjʊrɪst/ thợ làm móng
 10. tattooist /tæˈtuːɪst/ thợ xăm hình

Từ vựng về nghề nghiệp trong tiếng Anh về nghệ thuật

 1. painter /ˈpeɪntər/ họa sĩ
 2. photographer /fəˈtɑːɡrəfər/ nhiếp ảnh gia
 3. sculptor /ˈskʌlptər/ nhà điêu khắc
 4. writer /’raitə/ nhà văn
 5. author /ˈɔːθər/ nhà văn
 6. poet /ˈpəʊət/ nhà thơ
 7. actor /ˈæktər/ nam diễn viên
 8. actress /ˈæktrəs/ nữ diễn viên
 9. director /dəˈrektər/ đạo diễn
 10. cameraman /ˈkæmrəmæn/ quay phim

Từ vựng về nghề nghiệp trong tiếng Anh về ngành kỹ thuật.

 1. architect /ˈɑːrkɪtekt/ kiến trúc sư
 2. builder /ˈbɪldər/ thợ xây
 3. engineer /ˌendʒɪˈnɪr/ kỹ sư
 4. mechanic /məˈkænɪk/ thợ cơ khí
 5. technician /tekˈnɪʃn̩/ kỹ thuật viên
 6. electrician /ɪˌlekˈtrɪʃn/ thợ điện.
 7. plumber /ˈplʌmər/  thợ sửa ống nước
 8. carpenter /ˈkɑːrpəntər/ thợ mộc
 9. welder /ˈweldər/ thợ hàn
 10. factory worker /ˈfæktəri ˈwɝːkər/ Công nhân nhà máy
 11. graphic designer /ˈɡræfɪk dɪˈzaɪnər/ thiết kế đồ họa
 12. programmer /ˈprəʊɡræmər/ lập trình viên

Từ vựng về nghề nghiệp trong tiếng Anh về ngành khoa học.

 1. scientist /ˈsaɪəntɪst/ nhà khoa học
 2. mathematician /ˌmæθəməˈtɪʃn/ meo nhà toán học
 3. physicist /ˈfɪzɪsɪst/ nhà vật lý học
 4. chemist /ˈkemɪst/ nhà hóa học
 5. geologist /dʒiˈɑːlədʒɪst/ nhà địa chất học
 6. linguist /ˈlɪŋɡwɪst/ nhà ngôn ngữ học
 7. historian /hɪˈstɔːriən/ nhà sử học
 8. archaeologists /ˌɑːrkiˈɑːlədʒɪst/ nhà khảo cổ học
 9. astronomer /əˈstrɑːnəmər/ nhà thiên văn học
 10. astronaut /ˈæstrənɔːt/ nhà du hành vũ trụ

Từ vựng về nghề nghiệp trong tiếng Anh về ngành âm nhạc.

 1. singer /ˈsɪŋər/ ca sĩ
 2. dancer /ˈdænsər/ vũ công
 3. musician /mjuˈzɪʃn/ nhạc sĩ
 4. composer /kəmˈpəʊzər/ nhà soạn nhạc
 5. guitarist /ɡɪˈtɑːrɪst/ nghệ sĩ ghi-ta
 6. drummer /ˈdrʌmər/ nghệ sĩ trống
 7. pianist /ˈpiːənɪst/ nghệ sĩ dương cầm
 8. violinist /ˌvaɪəˈlɪnɪst/ nghệ sĩ vi-o-lông
 9. flutist /ˈfluːtɪst/ nghệ sĩ sáo
 10. conductor /kənˈdʌktər/ nhạc trưởng

Từ vựng về nghề nghiệp trong tiếng Anh về ngành thực phẩm

 1. cook /kʊk/ đầu bếp
 2. chef /ʃef/ bếp trưởng
 3. baker /ˈbeɪkər/ thợ làm bánh
 4. farmer ang /ˈfɑːrmər/ nông dân
 5. fisherman /ˈfɪʃərmən/ ngư dân
 6. butcher /ˈbʊtʃər/ người bán thịt
 7. fishmonger /ˈfɪʃmɑːŋɡər/ người bán cá
 8. bartender /ˈbɑːrtendər/ người pha chế
 9. waiter /ˈweɪtər/ bồi bàn nam
 10. waitress /ˈweɪtrəs/ bồi bàn nữ
 11. janitor /ˈdʒænɪtər/ người quét dọn

Từ vựng về nghề nghiệp trong tiếng Anh về ngành luật pháp.

 1. police officer /pəˈliːs ɑːfɪsər/ cảnh sát
 2. firefighter /ˈfaɪərfaɪtər/ lính cứu hỏa
 3. detective /dɪˈtektɪv/ thám tử
 4. lawyer /ˈlɔɪər/ luật sư
 5. attorney /əˈtɜːrni/ luật SƯ
 6. judge /dʒʌdʒ/ thẩm phán
 7. prosecutor /ˈprɑːsɪkjuːtər/ công tố viên
 8. politician /ˌpɑːləˈtɪʃn/ chính trị gia
 9. soldier /ˈsəʊldʒər/ quân nhân
 10. security guard /sɪˈkjʊrəti ɡɑːrd/ bảo vệ

Từ vựng về nghề nghiệp trong tiếng Anh về ngành giáo dục.

 1. lecturer /ˈlektʃərər/ giảng viên
 2. professor /prəˈfesər/ giáo sư
 3. teacher /ˈtiːtʃər/ giáo viên
 4. tutor /ˈtuːtər/ gia sư
 5. librarian /laɪˈbreriən/ thủ thư
 6. translator /trænzˈleɪtər/ phiên dịch viên
 7. coach /kəʊtʃ// huấn luyện viên

Từ vựng về nghề nghiệp trong tiếng Anh về ngành du lịch.

 1. tour guide /tʊr ɡaɪd/ hướng dẫn viên du lịch
 2. travel agent /ˈtrævl eɪdʒənt/ đại lý du lịch
 3. receptionist /rɪˈsepʃənɪst/ nhân viên lễ tân
 4. housekeeper /ˈhaʊskiːpər/ nhân viên dọn phòng
 5. lobby boy /ˈlɑːbi bɔɪ/ người xách hành lý
 6. bellman /ˈbel mæn/ nhân viên trực cửa
 7. driver /ˈdraɪvər/ người lái xe
 8. carrier /ˈkæriər/ người chuyển hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *