2. CÁCH PHÁT ÂM PHỤ ÂM CUỐI “S”, “ES” TRONG TIẾNG ANH

Đuôi s, es được phát âm là /s/

Những từ có phụ âm cuối là /t/, /p/, /f/, /k/, /θ/ thì đuôi s, es được phát âm là /s/ (Thời phong kiến phương Tây)

Ex: Stops /stɒps/, Beliefs /bɪˈliːfs, Books /bʊks/, Months /mʌnθs/

Đuôi s, es được phát âm là /iz/

Những từ có phụ âm cuối là các âm /s/, /z/, //, /t/, /ʒ/ /dʒ/ (thường kết thúc là các chữ cái ce, se, cy, x, z, sh, ch, s, ge) thì đuôi s, es được phát âm là /iz/

Ex: Changes /’teindʒiz/, Policies /ˈpɒl.ə.siz/, Kisses /kɪsiz/, masses / mæsiz/, boxes /bɒksiz/….

Đuôi s, es được phát âm là /z/

Đối với các trường hợp còn lại, những từ có phụ âm cuối kết thúc bằng /b/, /g/, /d/, /ð/, /v/, /l/, /r/, /m/, /n/, /η/ (thường có là những chữ cái b, d, g, l, m, n, ng, r, ve, y) và những nguyên âm (u, e, a, i, o) thì đuôi s, es được phát âm là /z/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *